• Nieuws van het bestuur over eventuele contributiekorting voor senioren.

  De coronamaatregelen zijn sinds half oktober aangescherpt. Dit betekent onder andere dat het voetballen voor de senioren enige tijd stil ligt. Dit houdt ons als bestuur bezig en stellen wij ons vaak zelf de vraag; Hoe gaat de vereniging om met de contributie van seniorenvoetballers? Graag nemen wij jullie mee in de overwegingen om het wel, of juist niet te doen.

   Het bestuur van de vereniging kan statutair niet zelfstandig besluiten de inning van de contributie te verhogen, uit te stellen of de hoogte van de contributie tussentijds te verlagen. Deze besluiten kunnen uitsluitend door de Algemene Leden Vergadering worden genomen. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de ALV de belangen van de vereniging in het oog moet houden. Deze kunnen, bijvoorbeeld in het geval van een contributieverlaging, tegenstrijdig zijn aan individuele belangen.

   De vereniging heeft een beroep gedaan op een aantal steunmaatregelen van de overheid, zoals de NOW-regeling. Deze maatregelen dekken slechts voor een klein gedeelte de gemiste inkomsten uit onder andere kantine, activiteiten, promotie/degradatiewedstrijden en toernooien. De vaste lasten van de vereniging lopen gewoon door. Deze kosten, die wij met z’n allen maken, moeten wij daarom ook met z`n allen dragen.

   De exacte financiële impact van de coronacrisis op het verenigingsresultaat is nog steeds lastig in te schatten. Waar wij het seizoen leken te beginnen met een optimistisch scenario kwamen we al snel in een pessimistisch(er) scenario terecht. De onvoorspelbaarheid van het virus (en de maatregelen die worden genomen ter bestrijding ervan) maken het lastig tot onmogelijk om de financiële impact goed in te schatten. Pas na afloop van het seizoen kunnen we de financiële balans opmaken.

  Natuurlijk probeert het bestuur binnen de huidige beperkte mogelijkheden zoveel mogelijk activiteiten voor de leden te faciliteren, zoals de oefenwedstrijden en trainingen voor de jeugdvoetballers. Daarnaast beraadt het bestuur zich over de mogelijkheden om toch trainingsfaciliteiten aan te bieden voor seniorenteams. Maar ongeacht of de vereniging deze doelstelling (De vereniging biedt haar leden de mogelijkheid deel te nemen aan wedstrijden en trainingen) waar kan maken, zijn leden conform de verenigingsstatuten waarmee zij als lid akkoord zijn gaan, contributie verschuldigd. In tegenstelling tot bijvoorbeeld lidmaatschap van een sportschool, is er bij de relatie tussen de vereniging en haar leden juridisch geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten.

  Hieruit concluderend blijft de volledige contributie vooralsnog verschuldigd. Het kan zomaar zo zijn dat vanaf januari alsnog de gehele competitie wordt uitgespeeld. Mocht onverhoopt het voetballen toch niet of in een veel later stadium toegestaan worden, dan zal het bestuur opnieuw deze vraag aan zich zelf stellen; Hoe om te gaan met de contributie voor seniorenvoetballers? Hierbij zal een rol spelen hoe dan de financiële situatie is van de vereniging.

   

  Het bestuur v.v. Stânfries